ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

14th National & International Conference

4/08/2564 คณะผู้จัดงานฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. ขอให้ทุกท่านเข้าร่วม Google Meet เพื่อร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในช่วงเวลา 8.00-10.15 น. ผ่านลิงก์ตรง https://meet.google.com/yef-ayri-dbz หรือ เข้าผ่าน Google Meet app (มือถือ/แท็บเล็ต) หรือเว็บ http://meet.google.com (คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค) กรอก Meeting Pin: yef-ayri-dbz

2. ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Google Form https://forms.gle/sjaQE96RsjFcduNX6

3. ขอให้ผู้เข้าร่วมงานเปิดกล้องวิดีโอเพื่อแสดงตัวตน

4. เข้าร่วมนำเสนอแยกตามห้องการนำเสนอผ่าน Google Meet จำนวน 13 ห้อง ตามกำหนดการ การนำเสนอแบบ Online Presentation

5. การแต่งกาย: ชุดทางการสุภาพ ชาย ควรสวมเสื้อคอปก (อาจสวมสูท/เนคไทร่วมได้) หญิง ควรสวมเสื้อสุภาพ เก็บผมให้เรียบร้อย

6. เอกสารจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

โดยวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น. จะมีการซ้อมใหญ่นำเสนอเสมือนจริงขอให้ผู้วิจัยเข้าร่วมตามกำหนดเวลา เข้าผ่านลิงก์ตรง https://meet.google.com/yef-ayri-dbz

ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ได้ที่เมนูหลัก- ประกาศรายชื่อและหนังสือตอบรับ

30/07/2564 ผู้วิจัยสามารถ edit บทความได้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 **หาก Proceeding เผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

23/06/2564 ผู้จัดขอปิดรับลงทะเบียนการนำเสนอระดับนานาชาติ เนื่องจากจำนวนบทความครบตามเป้าหมายแล้ว

สามารถส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอระดับชาติและชำระค่าลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 15.00 น.

เปิดลงทะเบียนส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม ระดับนานาชาติ รูปแบบ Online จำนวน 20 บทความ และระดับชาติ จำนวน 100 บทความ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 25 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตามเป้าหมายทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1 เมษายน - 14 พ.ค. 2564 (Early bird) และ 15 พ.ค.-25 มิ.ย. 2564 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


14th National & International Conference

14th National & International Conference (online presentation) submission and payment duration is April 1 - June 25, 2021 (Until 3.00 PM). The date for payment due is April 1 - May 14, 2021 (Early bird) and May 15 - June 25, 2021(Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration


อัตราค่าลงทะเบียน

ส่งบทความพร้อมชำระเงิน 15 พ.ค.-25 มิ.ย. 2564

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 4,500 บาท

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,000 บาท

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว


Fee

Summit & Payment May 15, - June 25, 2021

- English presenters (for the International Conference): 4,500 Thai Baht

- Thai presenters (for the National Conference): 3,000 Thai Baht

Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee is not refundable.