ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี   /  กิตติยา รินเพ็ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
2 การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   /  วาสนา สุขเกษม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
3 การประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา   /  ริญญาภัทร์ ภูวโรจน์พิบูล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
4 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทย   /  มารุต จำลอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
5 ศาสตร์พระราชา: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   /  กานต์ อัมพานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
6 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการภาครัฐแก่คนไร้บ้านในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา   /  จิรัญญา โพธิญาณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
7 คุณลักษณะที่สำคัญของหัวหน้าทีมกีฬา: กรณีศึกษาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   /  เกษม ช่วยพนัง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
8 ภาวะผู้นำและการสร้างสัมพันธ์ภาพในองค์กร   /  นาดิร โยธาสมุทร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
9 การจัดการศึกษายุค 4.0 : ภายใต้การพัฒนากรอบหลักสูตรการสร้างพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา   /  ทอง บุตรดี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
10 การพัฒนาครูตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนเอกชน   /  ลดาวัลย์ เจริญศิริ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
11 กลยุทธ์การสร้างคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแรงจูงใจในการออกกำลังกาย ด้วยการวิ่ง กรณีศึกษา เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Runner’s Journeys”   /  เกียรติคุณ เยาวรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
12 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยต่อยาหม่องยูคาลิปตัส   /  ไกรศรี ศรีทัพไทย interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
13 ความรู้ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของคนขับรถแท็กซี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   /  พรพิมล สุขอยู่ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
14 รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาและการตอบสนองบนแฟนเพจเฟซบุ๊ก ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหางาน สำหรับฟรีแลนซ์ออนไลน์ : กรณีศึกษาแฟนเพจเฟซบุ๊ก Fastwork   /  ฐิตานันท์ ชัยโฆษิตภิรมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
15 รูปแบบเนื้อหาการสื่อสาร และการตอบสนองในเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ : กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ IKEA Thailand   /  นภมณฑ์ วังตระกูล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
16 ทัศนคติและความต้องการของผู้มีอิทธิพลทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการเลือกรับงานจากแบรนด์หรือเอเจนซี   /  พงษ์ปิติ ผาสุขยืด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
17 การศึกษา การรับรู้และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า   /  ปทิตตา ธันยนิติกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงานธุรกิจประกันวินาศภัยในการรองรับแผนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ภัทราวดี พิพัฒนเดช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
19 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0   /  สุกัญญา รอดระกำ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
20 การส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นทักษะปฏิบัติ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   /  นัฐญา สุวรรณท้าว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
21 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  สุวิมล ทองจำรัส interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
22 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   /  กนกอร อุ่นสถานนท์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
23 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา   /  เบญจมาศ ตันสูงเนิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
24 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 3 เมกะวัตต์   /  นฤมล มูลจวง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
25 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมการขายในระบบ SAP ผ่าน อุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทกรณีศึกษา   /  ทรัพย์สกุล ศิริ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
26 การคิดเชิงบวก อัตมโนทัศน์ และพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการ   /  วงศกร จันทระ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
27 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   /  พุฒิธร จิรายุส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
28 บทวิจารณ์สินค้าเชิงลบบนสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement Products) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ดารินทร์พัชร์ มิตรโกสุม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
29 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ 4.0   /  วัฒนา หงสกุล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
30 การใช้แอปพลิเคชันไลน์เพื่อสนองต่อความต้องการด้านการทำงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานราชการ   /  ชุมนุมพร มงคล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร   /  ธีรพงษ์ คงตุก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
32 ตัวแบบการกำหนดราคาของการประกันภัยโรคร้ายแรงโดยใช้อัตราความชุกในประเทศไทย   /  รติกร แย้มสรวล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
33 คุณภาพน้ำและความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของน้ำผิวดิน ในแหล่งน้ำทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย   /  คุณากร มั่นชื่น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
34 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย   /  วิไลลักษณ์ จุ้ยช่วย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
35 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนแบบถัวเฉลี่ยในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร   /  วรรษา ไหว้ครู thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
36 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาหนี้บัตรเครดิต   /  อัญชลี เกียรติเผ่าพันธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
37 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง   /  ธนากร วงศ์รัตน์วิจิตต์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
38 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส   /  ณัฐพร รักสัตย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
39 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว   /  ภัทระ คำเมือง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
40 ความแตกต่างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสลากออมสินและสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   /  ศุทธวิชญ์ นารากุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
41 การพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของบริษัทชิปปิ้งขนาดเล็กที่เป็นสมาชิก ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย   /  วรชัย บุญยิ้ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
42 การเลือกประเด็นข่าว บทบาทหน้าที่ และจริยธรรมของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล ประเภทรายการข่าวโทรทัศน์   /  สุภาวดี หมื่นเจริญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
43 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นจัดส่งอาหาร ของผู้บริโภควัยทำงาน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ปุณณัตถ์ คลังเพชร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
44 การจัดสวัสดิการและความต้องการของผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้สูงอายุ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี   /  สุมลพร ตะน่าน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
45 การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  พีรดา เชื้อผู้ดี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
46 ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  จิตรเลขา ทาสี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
47 ศึกษาแนวคิดเสรีภาพของคาร์ล มากซ์   /  ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
48 ภาวะผู้นำในพระสุตตันตปิฎก : ศึกษาเฉพาะกรณีวิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า   /  ชิสา กันยาวิริยะ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
49 หลักการบริหารในพระสุตตันตปิฎก   /  สิรินทร์ กันยาวิริยะ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
50 ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย   /  สุดธิณีย์ ทองจันทร์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
51 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจนำเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   /  ทะนงศักดิ์ ปิ่นเกล้า interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
52 การเลือกใช้ตัวการ์ตูนให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงตราสินค้า (Brand)   /  จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
53 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   /  พงษ์สิทธิ์ เผื่อนกลาง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
54 การปฏิรูปการศึกษาไทย   /  รัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
55 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   /  จุฎาภรณ์ อินเถิง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
56 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด   /  นาตยา สิงหาด interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
57 รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชั่นแซดในเขตเมืองทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย   /  สุกีตา บินรัตแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
58 ผลกระทบจากการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ปี พ.ศ.2561 ต่อเศรษฐกิจไทย : การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต   /  กานต์สินี วังอินต๊ะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
59 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่   /  สุระ สอนสะอาด interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
60 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การนำเข้ากากถั่วเหลืองของประเทศไทย   /  ชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
61 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานธุรกิจธนาคารย่านสีลม   /  สุภาภรณ์ ทองจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
62 การรับรู้ ทัศนคติ และการตอบสนองต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็ก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์   /  ณธีรา ชาญจิตรวิทยา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
63 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่เหมาะสมของจังหวัดเลย   /  ธีระวิทย์ วงศ์วรัญญู thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
64 การบริหารสถานศึกษาแบบพหวุัฒนธรรมในโรงเรียนสองศาสนา   /  พิชญ์พิริยะ กรุณา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
65 การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงค์กิ้ง แอพพลิเคชั่น ของกลุ่มผู้สูงอายุ   /  ปวิตรา สอนดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
66 การมีส่วนร่วมในมุมมองหลังนวยุค   /  เมธา หริมเทพาธิป thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
67 การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   /  อภิชัย ลิ้มสุวิชาโน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
68 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุทำงานของบุคลากร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   /  ณัฐกาญจน์ เกษรบัว interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
69 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม   /  วิชญ์ชยา ฐิติจิรวิชญ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
70 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางกำกับดูแลสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล   /  ภาณุพงษ์ ทินกร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
71 การศึกษากรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการ กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย   /  สัญญา บริสุทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
72 ทัศนคติและกลยุทธ์การใช้พนักงานขายตรงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรขายตรง (ประเภทปุ๋ย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฏร์ธานี   /  มริษา พรหมหิตาทร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
73 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคการเขียนสะท้อนความคิด เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐม   /  สุมิตร์ ผูกพานิช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
74 กรอบแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการศูนย์อาหาร Food Plaza มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  เนตรทราย สุพรรณ์หนู interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
75 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  วริศรา วัดสิงห์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
76 การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้   /  กชนันท์ ศุขนิคม interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
77 การศึกษาสัมพันธบทของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่องราโชมอนและอุโมงค์ผาเมือง   /  ธนดล กิตติพีรชล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
78 การใช้แอปพลิเคชันไลน์ใน กระบวนการทำงาน : กรณีศึกษา บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด   /  สมิธ พิทูรพงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
79 ภาพลักษณ์ผู้สื่อข่าวที่ถูกสะท้อนบทบาทผ่านภาพยนตร์ไทย   /  ทัศนัย โคตรทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
80 ภาพสะท้อนคนรักเพศเดียวกันในสังคมผ่านภาพยนตร์ไทย   /  วรางคณา สุขม่วง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
81 ความพึงพอใจการใช้ยาปราบชมพูทวีปสมุนไพรไทยในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ส่วนต้นของโรงพยาบาลปทุมธานี   /  ณัฐสุดา อ้นทอง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
82 การใช้สื่อดิจิทัลของนักท่องเที่ยวชาวจีน กลุ่มมิลเลนเนียลที่ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบอิสระ (Free Independent Traveler, FIT)   /  Zi Li thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
83 นวัตกรรมการบริการทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0   /  ภานุชนาถ เพิ่มพูล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
84 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ   /  เอกชัย คูสว่างศรี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
85 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ   /  อุทัยรัตน์ พิบูลสวัสดิ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
86 เครื่องผลักดันนำ้   /  กานต์สินี วังอินต๊ะ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
87 ปัจจัยที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อออนไลน์ในการนำเสนอข่าวการละเมิด ทางเพศเด็ก   /  พสุกานต์ บุญส่ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
88 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อออนไลน์ในการนำเสนอข่าวบันเทิง   /  อานนท์ นันตสุคนธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
89 ผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์แบบเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   /  กรกมล เลาหบุตร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
90 ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery)   /  พิมพงา วีระโยธิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
91 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่นในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi) กรณีศึกษา จังหวัดระยอง   /  กฤตพร พัฒนสลิล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
92 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ระบบชำระเงิน QR code ในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย   /  กุลนาถ ภัททานุวัตร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
93 แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่น ซี กรณีศึกษา ศูนย์เครื่องจักสาน ชุมชนย่อยที่ 1 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี   /  จิตรลดา ตรีวรรณกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
94 รูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm Business)ที่เหมาะสม สำหรับผู้ประกอบการ ธุรกิจเมล่อนขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)   /  หนึ่งฤทัย คูหาศักดิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
95 การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   /  ศิริพร พรหมนา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
96 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด   /  ปิยฉัตร ศรีสุราช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
97 การศึกษาความคุ้มค่าทางการเงิน ในการใช้ระบบการเติมสินค้าคงคลังอัตโนมัติในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง   /  นิศาชล เกียรติกุญชร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
98 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของภาครัฐ กรณีศึกษา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี   /  ภัทรภร ศักดิ์สงวนมนูญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
99 ภาพลักษณ์ขององค์กรและความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อจิตบริการของพนักงาน กรณีศึกษา พัทยา ดอลฟิน เวิล์ด   /  พิมพ์ณัฐ วัฒนสุคนธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
100 บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง   /  ณัชชรีย์ ทรัพย์เย็น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
101 การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการเซเลบ บล็อก   /  พิมพ์ชนก นุชเนตร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
102 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   /  พรรณี หรี่จินดา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
103 การสำรวจรูปแบบการดำเนินชีวิตบนอินสตาแกรม   /  ชลชินี บุนนาค thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
104 การวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและผลกระทบด้านจิตใจของสตรีในชุมชนหนึ่ง   /  วรัทกาญจน์ กุลวิโรจน์โสภณ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
105 การวัดระดับคุณค่าตราสินค้าอิเกียในมุมมองของผู้บริโภค   /  สุรประภา มีกังวาล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
106 การรับรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจในการเกิดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์   /  ชินดนัย ศิริสมฤทัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
107 กระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภค   /  กันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
108 วัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   /  เขมขนิษฐ์ พิริยะวรานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
109 การคัดเลือกข่าวจากคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดีย เพื่อนำเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์   /  พรรณทิพา จิตราวุฒิพร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
110 การศึกษาความสามารถในการแข่งขันและการวิเคราะห์ผลิตภาพในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย   /  สุนีรัตน์ จุ่นเจริญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
111 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบผู้นำ กับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัทรับเหมาก่อสร้างจังหวัดระยอง   /  เด่นนภา ปาทะหา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
112 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Coffee Shop ต่อการฝึกทักษะ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี   /  วชิรวิทย์ หอมบุญยงค์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
113 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดสมุทรปราการ   /  อลังการ ธนอมรกาญจน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
114 ปัญหาการจัดการก่อสร้างที่มีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้างบ้านเดี่ยว กรณีศึกษาโครงการเดอะซิตี้ บรมราชชนนี 60 และโครงการเดอะซิตี้ สาธร-สุขสวัสดิ์ ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   /  อภิชญา รุจิชัยกุล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
115 การพัฒนาบทเรียนสร้างเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   /  นาถฤทัย ทองจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
116 จริยธรรมของนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ   /  พรรณิลัย นิติโรจน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
117 การศึกษาประสิทธิภาพของคราบเลือดและคราบผลิตภัณฑ์อื่นบนเสื้อผ้าสีเข้มโดยวิธีทางอินฟราเรด   /  ณัฐธยาน์ ภมรรัตนกุล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
118 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่มจำแนกตามกลุ่มผู้บริโภค   /  อรชา พรหมประสิทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
119 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   /  สุนันทา จันทร์ชูกลิ่น interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
120 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กออทิสติ   /  อารีวัลย์ บุญยัง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
121 การละเล่น สวดคฤหัสถ์ คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์   /  ไอยเรศ งามแฉล้ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
122 การวิเคราะห์บทบาทตัวละครเอกฝ่ายหญิงในละครนอกด้วยทฤษฎีสตรีนิยม   /  สันติภาพ สีเผือก interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
123 การบริหารจัดการเชิงธุรกิจของคณะคิดบวกสิปป์   /  รัญชิดา เพียรชนะ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
124 อิทธิพลของสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายแบบทางเลือกสุขภาพต่อการบริโภคกรณีศึกษาน้ำผลไม้พร้อมดื่ม   /  สุจิตรา สรรพคง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
125 สัญลักษณ์กับการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี   /  วีรพงษ์ ตามกลาง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
126 นักเรียนเรียนร่วม:ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้   /  สุดารัตน์ ธานี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
127 การศึกษาความเป็นไปได้ในการรับทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง   /  ณัฐวรรณ์ เพ็ชรฤทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
128 ความรุนแรงที่ปราการในรายการ I Can See Your Voice Thailand Season 2   /  ยศนันทน์ แก้วโกมลมาลย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
129 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลีซู   /  สายสุนีย์ ผาสุขคีรี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
130 คุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตวายฟาย ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ไพบูลย์ ภักดีพินิจ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
131 การเปิดเผยข้อความจริงในเวลาทำสัญญาประกันภัย   /  กมลทิพย์ แซ่ท้าว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
132 โมเดลการใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   /  ประยงค์ มีชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
133 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษา   /  ณัฐสุดา ตะเภาพงษ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
134 ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล กรณีความผิดฐานทำให้แท้งลูก   /  พัชราภรณ์ กมลวาทิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
135 ลิเกเครื่องเพชร : มหรสพชาวบ้าน   /  ปฏิพัทธ์ พิมุขทวีสิทธิ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
136 แนวทางการนำนาฏศิลป์มาใช้เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก   /  ปริศนา วงษ์แดง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
137 สุนทรียในบทสังวาสสู่การแสดงละครรำ   /  ศิรณวิชญ์ คชมะเริง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
138 ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกในการพยากรณ์ความน่าเป็นของการชำระหนี้ได้ของครัวเรือน : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี   /  ภัคสุภางค์ มาปรีดา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
139 นาฏศิลป์ไทยเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   /  น้ำหวาน ดาราวรรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
140 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี11 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   /  สิตาพัชร์ ห้องสวัสดิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
141 ปัญหาการรับมรดกแทนที่ของบุตรบุญธรรม   /  อรทัย ปานเพ็ชร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
142 มาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย   /  กฤติกานต์ แก้วมา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
143 คุณลักษณะของน้ำมันมะพร้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค   /  สุวรรณประภา เผือกนาโพธิ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
144 ความสำคัญของพิธีไหว้ครูในงานนาฏศิลป์   /  อรรถพล ฉิมพูลสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
145 การนำแนวคิดเล่นปนเรียน (Play and Learn) เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   /  วิรงรอง คงมณีเงิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
146 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับวิธีการแบบเปิด เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   /  วรวัฒน์ ศีลบุตร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
147 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย   /  วรรณิดา คชสุนทร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
148 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  โยธิน นิลคช interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
149 การรับรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   /  วรารัตน์ รักษาพล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
150 การนำทฤษฎีสัมพันธบทและทฤษฎีการดัดแปลงมาสร้างสรรค์ละครนาฏศิลป์ร่วมสมัย   /  กณิษา แปดด่านจาก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
151 ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และแนวคิดเรื่องลมฟ้าอากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   /  ศิริลักษณ์ ชมแค thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
152 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดยอัตโนมัติ   /  พรนภัส พุ่มสิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
153 การสร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องระบบไฮบริดในรถยนต์   /  กัญจน์รัศม์ เกิดทรัพย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
154 การจัดจำแนก Salmonella Weltevreden โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)   /  สิริลักษณ์ หนูมี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
155 การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และการสร้างความสุขในการทำงานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี   /  นพวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
156 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคเบเกอรี่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   /  ญาณี เหล่าเจริญนาน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
157 เว็บตรวจสอบใบหน้าจากวิดีโอแบบขนาน   /  อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
158 คุณภาพการบริการที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ (one stop service) สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  วันทนา ฉิ่งวังตะกอ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
159 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผักจากมูลนิธิโครงการหลวงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   /  หทัยชนก พฤกษ์ไพบูลย์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
160 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต แท่นผลิตปิโตรเลียมโดยใช้เทคนิคเดลฟาย   /  ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
161 ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผลการดำเนินงานกิจการที่เป็นตัวเงินของบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100   /  ศุภกร แก้วละเอียด thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
162 กลยุทธ์ส่งเสริมดนตรีไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ตริตาภรณ์ หมู่ผึ้ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
163 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีตามอัธยาศัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี   /  ศิริพร อยู่แก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
164 รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กิจกรรม Web Quest และ Ubiquitous Learning เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารภาคการศึกษา 1/60 นักศึกษาหลักสูตรศิลปะการจัดการสถาบันรัชภาคย์   /  สนธยา แสงส่อง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
165 รามเกียรติ์:การผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างอินเดียและไทย   /  สุปรีย์วรรณ น้อยปุก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
166 พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ไทย   /  ภาวิดา พาชีรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
167 ความเป็นพลโลกของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)   /  ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
168 ปัญหาการนับระยะเวลาสำหรับการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน : กรณีศึกษามาตรา 691 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์   /  เบญจรัตน์ พรมวงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
169 การกำหนดจุดยืนและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของแบรนด์ สินค้าพรีเมี่ยม: กรณีศึกษา The Capital V   /  ธนาวุฒิ เหลืองสุบิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
170 ความหมายของเพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาส: การบอกกล่าวเรื่องความเชื่อ วัฒนธรรม คุณค่า และความรัก   /  ปฐมา สตะเวทิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
171 ความยั่งยืนทางดิจิทัล: คืออะไร   /  ปฐมา สตะเวทิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
172 The Human Capital Management for Retail Business   /  การัณฑา ประกายพรรณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
173 ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  ณัฐรินทร์ มากเขียนไป thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
174 ความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนใน Single Stock Futures ด้วยระบบการลงทุนตามแนวโน้ม   /  ฤทธิไกร ตาแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
175 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชันไลน์แอดของธุรกิจประเภทร้านอาหาร กรณีศึกษาร้าน Four Boys Oysters   /  ภาณุรุจ ไทรจำปา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
176 กลยุทธ์ Re-Targeting กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของธุรกิจ SMEs ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตและแปรรูป (B2B)   /  กิตติชัย ปรีน้อย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
177 ประสิทธิภาพของแก้วรูพรุนกลิ่นสมุนไพรในการไล่ยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus   /  ดวงทิพย์ กันฐา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
178 ผลกระทบของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย   /  จตุรพร แก้วลอย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
179 การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการเต้นรำเต้าเต๋อชิ่นชี   /  นพรัตน์ ศุทธิถกล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
180 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร   /  ชนัญชิดา ชัชปภากุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
181 พฤติกรรมกลุ่มเชิงพุทธของแรงงานต่างด้าวชาวพม่ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   /  ธรรณปพร หงษ์ทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
182 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   /  ปาริชาติ หนูหน่าย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
183 พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของคนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   /  ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
184 ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอนเพื่อพัฒนาเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น   /  สุภชัย แก้วสีแดง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
185 การสร้างความทรงจำโดยใช้วิธีการคิดจากภาพผ่านรูปแบบของตาโบล์วิวังค์   /  ศรายุทธ รัตนภูมิ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
186 กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่างชาติ   /  ปรียา ยิ้มหยอก interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
187 Understanding in Social Security Act 1990 of Daily Employees in Yumark Enterprise (Thailand) Co., Ltd.   /  อุษา เทวารัตติกาล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
188 อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงานและแรงจูงใจของการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ ความสุขในการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดชลบุรี   /  นวรัตน์ ธิติอนันต์ปกรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
189 ศึกษาการเล่าเรื่องและวัฒนธรรมในภาพยนตร์นอกกระแสไทยและจีน กรณีศึกษาเรื่อง “Mary is Happy Mary is Happy” และ “Ne Zha”   /  Xinxi gu thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
190 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   /  สมยศ งิ้วลาย interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
191 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิประโยชน์ดีแทค รีวอร์ด ในกรุงเทพมหานคร   /  จิราภรณ์ งามพิทักษ์กุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
192 อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อการรายงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100   /  สุภาทิพย์ บุญภิรมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
193 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม   /  สาโรช โคตรแสง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
194 ผลกระทบของคอร์รัปชั่นต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย   /  วีระวัฒน์ ดาริชาติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
195 นักประกันคุณภาพการศึกษา: การเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม   /  อดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
196 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปกรรมวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   /  สมควร แหสกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
197 ระบบเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล   /  อนุสรณ์ เริ่มฤกษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
198 ทบทวนกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย   /  เบญจมาศ สอนคำ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
199 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิธิพลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อแบบดั้งเดิม(โชว์ห่วย)   /  รมิตา สกุลนี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
200 ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคยา The problem of unprotected consumer protection in drug consumption   /  ภัควลัญชญ์ พิเชฐพันธุ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
201 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  อิงกฤษ มาแก้ว thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
202 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกอบการร้านอาหารประเภทจานเดียว กรณีศึกษาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเฮียหั่ง   /  ปรรถรัฐศฎา เรืองภู thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
203 การรับรู้ของผู้บริโภคชาวไทยด้านการเป็นผู้อุปถัมภ์สโมสรฟุตบอลระดับโลกของเบียร์ตราสิงห์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผ่านการตระหนักรู้ในตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ได้รับการยกระดับสู่สากล   /  วิวรรธน์ เจียรรุ่งแสง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
204 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  ธีราภรณ์ พลายเล็ก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
205 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อเงินบาทเทียบกับหยวน   /  ณัชชา ขำบุญ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
206 ความรู้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพด้านบัญชีสู่ระบบ GFMIS หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง   /  จิรพัฒน์ จรัสวิภาวี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
207 การจัดการแหล่งการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนศูนย์ตุ๊กตาชาววัง   /  ภัทรารัช แก้วพลายงาม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
208 การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในศตวรรษที่ 21   /  นครินทร์ ชานะมัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
209 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม   /  อาทิตยา จันที thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
210 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี   /  ปัทมา สารสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
211 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมเข้าข่ายอาการโนโมโฟเบียของนักศึกษา   /  รังสิมา สง่าเนตร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
212 บทความการวิเคราะห์ปริมาณเขม่าปืนบนเสื้อแจ็คเก็ตหลังการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล   /  วรารัตน์ เทียนเมืองปัก interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
213 การสำรวจและรวบรวมพืชวัตถุสำหรับใช้ในการรักษาโรคโลหิตสตรีของ หมอไข่ โกสินทร์ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา/อภิฤดี หาญณรงค์   /  อภิฤดี หาญณรงค์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
214 การจัดขนาดพื้นที่ใช้สอยของแต่ละฟังก์ชั่นสำนักงานในอาคารพาณิชย์   /  ทศวัฏฏ์ วิเศษสัมมาพันธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
215 สภาพแวดล้อมที่ทำงานและกลยุทธ์ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการบิน   /  นพดล บุรณนัฏ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อนุมัติ
216 ทศพิธราชธรรม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์   /  สุริยา ด้วงติลี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
217 การบริหารจัดการและการเก็บวัตถุพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม   /  วารุณี สายทอง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
218 บทบาทภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่มีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา   /  หัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
219 Reviewing on a Model for Improving the English Language Ability of High School Students   /  เอกราช รักเมือง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
220 การบริหารจัดการเชิงคุณภาพการเก็บวัตถุพยานในกระบวนการผ่าชันสูตรศพ   /  กณิก เฉลิมพักตร์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
221 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษากรณีปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมบนระบบ electronic banking   /  วุฒิชัย สุชรจิต interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
222 การพัฒนาระบบติดตามรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่อง GPS เพื่อป้องกันการโจรกรรม   /  ศรีน้ำเพชร กิจสุวรรณ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
223 กรณีศึกษา : ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและแนวทางป้องกันการสูญเสียคุณค่าของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์   /  ฐิติมา ชุ่มเชื้อ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
224 แนวคิดทางการศีกษาและพัฒนาด้านการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย   /  อิสราพร นรินทร์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
225 ความสำคัญของการตรวจรอยเท้าในสถานที่เกิดเหตุ   /  ธีรสมร หนูมา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
226 การศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านการรักษาวัตถุพยานของผู้ป่วยคดี ณ จุดเกิดเหตุของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   /  อัจฉรา คำยา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
227 ความคาดหวังการจัดการของกลุ่มกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลโลยีเมื่อเกิดการกระทำความผิดทางสื่อออนไลน์   /  รุจิราภรณ์ ยุกตานนท์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
228 การคาดคะเนความสูงจากการก้าวเดินเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยโปรแกรม WinFDM-T   /  ปารณัท วิทยรุ่งโรจน์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
229 ภาษาที่สามกับการศึกษาไทย 4.0   /  ฤทัยรัตน์ เวียงจันดา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
230 การพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงสำหรับการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝง   /  วุฒิกร มะลิคง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
231 ปัจจัยที่ส่งผลให้งานรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีประสิทธืภาพเพิ่มขึ้น   /  ณิชดาภา ทิพรังศรี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
232 แนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของวัตถุพยานทางชีวภาพ   /  พิภพ พลอาสา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
233 ความน่าเชื่อถือต่อรายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีฉ้อโกงทรัพย์ ด้านพยานเอกสารของพนักงานสอบสวน   /  มังครัช ทองภูธรณ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
234 ปัจจัยการก่ออาชญากรรมทางเพศและพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์นำไปสู่การตัดสินคดีของผู้ต้องขังคดีข่มขืนกระทำชำเรา   /  พุฒิพงศ์ พุทธวงศ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
235 แนวทางในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์   /  ชาคียา บุญยรัตน์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
236 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยาอีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร   /  เกริกฤทธิ์ มณีจัก interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
237 แนวทางการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเพื่อการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ : แอ็พพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน   /  มนต์ทิชา รัตนพันธ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
238 แนวทางในการป้องกันการลักทรัพย์ในเคหสถาน   /  ชิดชนก ขวัญพรม interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
239 การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาของศาลอาญาในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพยานหลักฐานในคดีจราจร   /  สรรพวิชช์ คงคาน้อย interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
240 การประกอบคำไทยด้วยคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต   /  กฤติกา ผลเกิด interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
241 การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับข้อมูลสุขภาพ   /  สุชัญญา กุศลสกาวรัตน์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
242 กรณีศึกษา การรับฟังพยานและการชั่งน้ำหนักหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของศาลฎีกา   /  สุนันธิณี นาคบาง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
243 ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจนครบาล 1   /  จิตรภากร ภักดี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
244 การกำหนดมุมและรูปร่างของหยดเลือดด้วยโปรแกรมวิเคราะห์รูปแบบรอยคราบเลือด   /  นพพร เศรษฐีสมบัติ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
245 ผลการย้อมสีผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   /  นพวรรณ บานชื่น interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
246 การปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนแผ่นโลหะอลูมิเนียมที่ระยะเวลาต่างกัน โดยเทคนิคผงฝุ่นดำ   /  ดารณี เลยะกุล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
247 การวางแผนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโดยวิธีทางนิติวิยาศาสตร์   /  อริสา หมอบอก interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
248 ระบบตรวจพิสูจน์อาวุธปืนพกจากภาพถ่ายจานท้ายปลอกกระสุนปืน   /  อารีย์ จิวรรักษ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
249 ผลการกายบริหารแบบฝึกฤาษีดัดตน ร่วมกับการฝึกเก้าจัตุรัสที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้ออกกำลังกายแบบแอโรบิก   /  เชาวดี สิทธิพิทักษ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
250 การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรจากชุมเห็ดเทศต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่ไวต่อยาเมทิซิลินและสายพันธุ์ดื้อต่อยาเมทิซิลิน   /  เกียรติสุดา เชื้อสุพรรณ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
251 แนวทางการศึกษาถึงผลกระทบที่มีนัยสำคัญของอาชญกรรมคอมพิวเตอร์   /  ชินะวัฒน์ อำนวยพล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
252 การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศไทย   /  เบญจพร ถูกดี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
253 การศึกษากระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำร้ายร่างกายของพนักงานสอบสวน-กรณีศึกษาพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร   /  ชิดชนก โสภะบุญ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
254 การศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจที่มีผลต่อคุณภาพของลายมือเขียน   /  ไอลดา สำลวน interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
255 การศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือบนถุงพลาสติกดำแบบบาง โดยการอบด้วยไอกาวแล้วย้อมด้วยโรดามีน-6จี   /  เอกชัย ปรักกมะกุล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
256 ผลของการแช่เท้าในน้ำสมุนไพรต่ออาการชาและการไหลเวียนโลหิตที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2   /  สุพัตราพร คุ้มทรัพย์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
257 การดำเนินคดีอาญา และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ป่วยทางจิต   /  ไพจิตรา ถาวร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
258 การมีส่วนร่วมในการเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   /  สมชาติ เกตุพันธ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
259 ทัศนคติของพนักงานสืบสวนที่มีต่อวัตถุพยานทางชีววิทยาในการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ   /  เสาวลักษณ์ แก่นทองแด interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
260 ทัศนคติของนักศึกษาต่อคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาญี่ปุ่น   /  เปรมวดี ณ นครพนม interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
261 การศึกษาวัตถุพยานจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้ประกอบคดีแพ่ง   /  นรากร ทองนิติธรกุล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
262 แนวคิดในการลดระยะเวลาการเตรียมชิ้นเนื้อด้วยน้ำยาเคมีเพื่อการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา   /  อภิสิทธิ์ บุญทรง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
263 การสำรวจตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมไซเบอร์ของผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทย   /  วงศ์ยศ เกิดศรี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
264 คุณภาพการให้บริการของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ศึกษากรณี บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (1965)   /  นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
265 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง   /  ณัฐพล วัฒนาศิริกุลชัย interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
266 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัย ในกำกับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0   /  วิเชียร หรรษานิมิตกุล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
267 วัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   /  เขมขนิษฐ์ พิริยะวรานนท์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา

Grand Total 267 Paper.