ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี   /  กิตติยา รินเพ็ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
2 การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   /  วาสนา สุขเกษม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
3 การประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา   /  ริญญาภัทร์ ภูวโรจน์พิบูล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
4 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทย   /  มารุต จำลอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
5 ศาสตร์พระราชา: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   /  กานต์ อัมพานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
6 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการภาครัฐแก่คนไร้บ้านในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา   /  จิรัญญา โพธิญาณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
7 คุณลักษณะที่สำคัญของหัวหน้าทีมกีฬา: กรณีศึกษาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   /  เกษม ช่วยพนัง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
8 เหตุผลที่ผู้นำต้องทานคนสุดท้าย   /  นาดิร โยธาสมุทร interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
9 การจัดการศึกษายุค 4.0 : ภายใต้การพัฒนากรอบหลักสูตรการสร้างพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา   /  ทอง บุตรดี interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
10 การพัฒนาครูตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนเอกชน   /  ลดาวัลย์ เจริญศิริ interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
11 กลยุทธ์การสร้างคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแรงจูงใจในการออกกำลังกาย ด้วยการวิ่ง กรณีศึกษา เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Runner’s Journeys”   /  เกียรติคุณ เยาวรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
12 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยต่อยาหม่องยูคาลิปตัส   /  ไกรศรี ศรีทัพไทย thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
13 ความรู้ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของคนขับรถแท็กซี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   /  พรพิมล สุขอยู่ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
14 การวิเคราะห์การนำเสนอเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหางาน สำหรับฟรีแลนซ์ออนไลน์ : กรณีศึกษาแฟนเพจเฟซบุ๊ก Fastwork   /  ฐิตานันท์ ชัยโฆษิตภิรมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
15 รูปแบบเนื้อหาการสื่อสาร และการตอบสนองในเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ : กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ IKEA Thailand   /  นภมณฑ์ วังตระกูล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
16 ทัศนคติและความต้องการของผู้มีอิทธิพลทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการเลือกรับงานจากแบรนด์หรือเอเจนซี   /  พงษ์ปิติ ผาสุขยืด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
17 การศึกษา การรับรู้และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า   /  ปทิตตา ธันยนิติกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงานธุรกิจประกันวินาศภัยในการรองรับแผนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ภัทราวดี พิพัฒนเดช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
19 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0   /  สุกัญญา รอดระกำ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
20 การส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นทักษะปฏิบัติ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   /  นัฐญา สุวรรณท้าว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
21 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  สุวิมล ทองจำรัส thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
22 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   /  กนกอร อุ่นสถานนท์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
23 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา   /  เบญจมาศ ตันสูงเนิน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
24 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 3 เมกะวัตต์   /  นฤมล มูลจวง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
25 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมการขายในระบบ SAP ผ่าน อุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทกรณีศึกษา   /  ทรัพย์สกุล ศิริ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
26 การคิดเชิงบวก อัตมโนทัศน์ และพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการ   /  วงศกร จันทระ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
27 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   /  พุฒิธร จิรายุส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
28 บทวิจารณ์สินค้าเชิงลบบนสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement Products) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ดารินทร์พัชร์ มิตรโกสุม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
29 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ 4.0   /  วัฒนา หงสกุล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
30 การใช้แอปพลิเคชันไลน์เพื่อสนองต่อความต้องการด้านการทำงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานราชการ   /  ชุมนุมพร มงคล thaioral yes แจ้งโอนเงินแล้ว รอพิจารณา
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร   /  ธีรพงษ์ คงตุก thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
32 ตัวแบบการกำหนดราคาของการประกันภัยโรคร้ายแรงโดยใช้อัตราความชุกในประเทศไทย   /  รติกร แย้มสรวล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
33 คุณภาพน้ำและความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของน้ำผิวดิน ในแหล่งน้ำทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย   /  คุณากร มั่นชื่น thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
34 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย   /  วิไลลักษณ์ จุ้ยช่วย thaioral yes แจ้งโอนเงินแล้ว รอพิจารณา
35 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนแบบถัวเฉลี่ยในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร   /  วรรษา ไหว้ครู thaioral yes แจ้งโอนเงินแล้ว รอพิจารณา
36 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาหนี้บัตรเครดิต   /  อัญชลี เกียรติเผ่าพันธ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
37 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง   /  ธนากร วงศ์รัตน์วิจิตต์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
38 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส   /  ณัฐพร รักสัตย์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
39 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว   /  ภัทระ คำเมือง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
40 ความแตกต่างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสลากออมสินและสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   /  ศุทธวิชญ์ นารากุล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
41 การพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของตัวแทนออกของขนาดเล็กที่เป็นสมาชิก ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย   /  วรชัย บุญยิ้ม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา

Grand Total 41 Paper.