ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 The study of Linguistic Repertoire and Language Attitudes of Thai Soeng Dam Ban Talat Khwaaj, ChomBueng District, Ratchaburi Province   /  ปุณย์จรีย์ สรสีสม interoral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
2 การศึกษาถึงสื่อโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : รถยนต์นั่งยี่ห้อโตโยต้า   /  รุจิเรข ศรีแสนสุข thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
3 “การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กระบวนทัศน์การบริหารในศตวรรษที่ 21”   /  สุุพพัตรา สุดใจ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
4 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด   /  จิระเดช สวัสดิภักดิ์ thaioral yes แจ้งโอนเงินแล้ว รอพิจารณา
5 คณะกรรมการสถานศึกษา   /  ชัยชาญ แก้วชิงดวง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
6 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   /  สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
7 ปัจจัยองค์กรและสภาพแวดล้อมในดำเนินงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ซิสเต็มส์   /  นิภาวรรณ อู่บัวงาม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
8 สมรรถนะครู: เครื่องมือที่มีความสำคัญในการบริหารการศึกษา   /  ขวัญชนก บุญนาค thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
9 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาบัวตัดดอก : กรณีศึกษาตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   /  จรินทร นามขาน thaioral yes แจ้งโอนเงินแล้ว รอพิจารณา
10 พัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดความสูงต้นอ้อยด้วยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ   /  วศิน วิริยาภรณ์ประภาส thaioral yes แจ้งโอนเงินแล้ว รอพิจารณา
11 ชื่อบทความการบริหารหลักสูตรสถานศึกษากับการศึกษาไทย   /  อนัน์ เถื่อนเนาว์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
12 การบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการศึกษา   /  วาสินี จีนดี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
13 การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที   /  กมลชนก ชีวะกุล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
14 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือในการยับยั้งเชื้อ Ralstonia solanacearum ในขิง   /  สุพัฒนา จันทา thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
15 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   /  เกษณี เตชพาหพงษ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
16 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าบีโอดีกับค่าซีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  ศิวิมล เชื้อรุ่ง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
17 การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   /  พัฒน์พล แก้วยม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
18 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง   /  นิติยา หอมชาลี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา

Grand Total 18 Paper.