ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย   /  วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
2 บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี   /  กิตติยา รินเพ็ง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
3 การพัฒนาตัวชี้วัดความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย   /  ญาณิศา พ่วงลาภ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
4 คุณภาพชีวิตของทหารไทยตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน   /  ปราโมท หม่อมศิลา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
5 ไทยแลนด์ 4.0: ห้องเรียนแบบปฏิสัมพันธ์และสื่อการสอนเชิงโต้ตอบสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา   /  พลวีร์ แสงเดือน interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
6 การเปิดรับแอปพลิเคชันสื่อสารการตลาดแนวคิดกระบวนการเกม กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน 7-11 Thailand   /  พรพรรณ ศรีเกษ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
7 หลักพอเพียงเชิงปรัชญาหลังนวยุคในภาคปฏิบัติ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน   /  สุดารัตน์ น้อยแรม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
8 A Business Model for the Elderly Care Service in Thailand for the Achieving Excellence   /  พันนภา รักสนิท interoral yes แจ้งโอนเงินแล้ว อนุมัติ
9 บทขับซอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ไท: การศึกษาเปรียบเทียบบทขับซอพื้นเมืองล้านนากับบทขับซอพื้นเมืองเชียงตุง   /  เพียงพิณ ปลอดโปร่ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
10 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ   /  ภูเทพ ประภากร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
11 ผลกระทบของโครงสร้างการถือหุ้นแบบครอบครัวที่มีต่อระดับการจัดการกำไรของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  หุดา วงษ์ยิ้ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกเรียนด้านภาษาผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยทำงาน   /  Jiang Chuan thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
13 การศึกษาปริมาตรการฉีดและแรงบิดโดยใช้ไบโอดีเซลที่ทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วในรถยนต์คอนมอนเรล   /  มงคล สมประสิทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
14 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจร้านคาราโอเกะแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร   /  ธนาพร ถึงคุณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์   /  สุภาภรณ์ พวงสมบัติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
16 กระบวนการที่ทำให้คนเร่ร่อนทอดทิ้งครอบครัวไปอยู่ชุมชนเมือง   /  พงศธร สรรคพงษ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
17 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   /  กนกวลัย สำเร็จผล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
18 ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติต่อการซื้อนมพาสเจอไรส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ปิยฉัตร ช่างเหล็ก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
19 วิจัยเชิงคุณภาพ “การศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุในการเข้ามามีส่วนร่วมในภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนชนบท ประเทศไทย : ปรากฏการณ์วิทยาการตีความ”   /  สุภาภรณ์ วรอรุณ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
20 Energy Efficient Saving Utilized Stoves in Ratchaburi Region, Thailand   /  Grace Tarisio Kenyi Samuel interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
21 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดนนทบุรี   /  วริศรา กัณหะโพธิ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
22 การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R   /  ประวีณา ชูชาติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
23 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการบริการการขนส่งโดยรถจักยานยนต์รูปแบบเอาท์ซอร์สซิ่งของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ประกิต จิรสกุลปีติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
24 ปัจจัยการเลือกท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   /  วิธานี สนามแจ่ม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
25 ความสุขตามความเป็นจริง   /  ไชยเดช แก่นแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
26 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาบัญชีต่อการบริการทางการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  นวพร ทองนุช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
27 การใช้ หอยแมลงภู่ ปลาหมึก และเพรียงทะเลที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งในการผลิตอาหารแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)   /  บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
28 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   /  เกศินี สือนิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
29 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว23101) โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้   /  กัญญานิมิตร มะกรูดอินทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
30 ศาสนากับการเยียวยาจิตใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีศึกษา มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ จังหวัดหนองบัวลําภู   /  วรวุฒิ เว้นบาป thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
31 การวิเคราะห์ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการประมงในกว๊านพะเยา   /  จุฑามาศ ธรรมมา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
32 A STUDY OF DRIVING FACTORS IN MODEL PLANT FOR ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND (EGAT) IN ATTAINING GLOBAL TOP QUARTILE UTILITY: A CASE STUDY OF NORTH BANGKOK POWER PLANT COMBINED CYCLE UNIT 1.   /  Suphischa Tumthong interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
33 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย   /  เนตร์พัณณา ยาวิราช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
34 การบำบัดน้ำเสียจากห้องพ่นสีด้วยโอโซน   /  ภัทรพล กล่ำเสือ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
35 ความพร้อมในการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย   /  จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
36 Thai psychiatric nurses’ experiences and perception of professional role when caring for older people displaying depressive symptoms   /  ดวงแก้ว กลีบทอง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
37 ความสามารถในการลดต้นทุนโดยการใช้ Multimodal Transport ของ อุตสาหกรรมเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน   /  ปารวี มินหะรีสุไรมาน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
38 คุณภาพการบริการการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม   /  บรรดิษฐ พระประทานพร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
39 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี   /  สรวัสส์ บุญหยง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
40 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตามในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในยุคอุตสาหกรรม 4.0   /  ธานี ชาวสวน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
41 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด   /  จิรวัฒน์ สวรรค์วัฒนกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
42 การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  เศรษฐกาล โปร่งนุช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
43 ผลการใช้วงจรการเรียนรู้แบบการทำนายและอภิปรายเป็นฐานที่มีต่อมโนทัศน์ชีววิทยาและการให้เหตุผลด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   /  ยุวากร กลมอ่อน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
44 ผลของการเรียนการสอนด้วยการให้เหตุผลแบบรวมพลังที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4   /  ณภัทร พระโพธิ์วังซ้าย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
45 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความผูกพัน ความพึงพอใจในการทำงาน ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   /  สรสุดา แก่นจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
46 ผลทดสอบการรับน้ำหนักของผนังรับน้ำหนักคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก   /  วิศวชิต จันทร์เกษ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
47 การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเครือข่ายสังคม(ชุมชนออนไลน์)โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   /  ขัตติยา ขัติยวรา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
48 ความต้องการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดสระบุรี   /  ไปรยา สุพรรณพยัคฆ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
49 ผลกระทบของอัตราการไหลผ่านพืชลอยน้ำและพืชยึดติดกับที่ในรางน้ำเปิด   /  ประยงค์ กีรติอุไร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
50 แบบเรียนภาษาจีนชุด “Hanyu Jiaocheng”《汉语教程》:การสื่อสารเพื่อการขัดเกลาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม   /  เกรียงไกร กองเส็ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
51 สภาวะฟันผุของเด็กสมองพิการช่วงก่อนวัยเรียนในศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการในกรุงเทพมหานคร   /  กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
52 การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1   /  ปวีณา บุญมาชาติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
53 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   /  พุทธินันท์ นาคสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
54 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ   /  กัญญาพัชร วุฒิยา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
55 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานบริการด้านวิศวกรรม   /  ณัฐกรณ์ ยาวขันแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
56 อายุการใช้งานซ้ำจากรูปแบบการหมุนของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมชนิดเครื่องกลหมุนในแบบจำลองคลองรากฟันรูปตัวเอส   /  กานต์ จักรสาร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
57 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนของ บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด   /  น้ำฟ้า แซ่อ่อง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
58 ปัจจัยการตลาดด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจนำเที่ยวของชาวจีน ที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยตัวเองในกรุงเทพมหานคร   /  สาธิตา สุขโพธิ์เพชร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
59 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด   /  ปฏิคม สุชาติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
60 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท2 ของลูกค้าชาวจีน   /  อรจิรา แดนวิวัฒน์เดชา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
61 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนในการใช้บริการALIPAYที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ผกามาศ แสงสว่าง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
62 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวจีนผ่านสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา WeChat   /  ศุภมาศ สุรกิจสัมฤทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
63 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A   /  ธมนวรรณ ฉิมมณี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
64 ข้อผิดพลาดทางวากยสัมพันธ์ในประโยคปัจจุบันกาล: กรณีศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล   /  ลักขณา บุญณรงค์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
65 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเอ จำกัด (มหาชน) ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร   /  สิราวรรณ ด่านวิริยะกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
66 แขนกลควบคุมโดยใช้แล็ปท็อปผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับสื่อพัฒนาการสอน   /  สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
67 การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์   /  สลิสา พึ่งพุทธิกานต์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
68 การปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   /  ศิริลักษณ์ ึคาโสจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
69 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง โดยใช้แนวคิดมิลค์รัน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์   /  ปวริศา อมราพิทักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
70 การจัดเส้นทางขนส่ง โดยใช้วิธีเซฟวิ่งอัลกอรึทึ่ม กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด   /  วัชรีวรรณ แสงน้อย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
71 ผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาการแปลเบื้องต้นของนักศึกษาครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ   /  Kanokkarn Kittichartchaowalit thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
72 วิธีการสอนภาษาบาลี: กรณีศึกษาระบบการแปลในวัดราชาธิวาสวิหาร   /  สุมน ราชา พัชราจารยะ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
73 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเครียดของนักศึกษาในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   /  ธรรมศักดิ์ สายแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
74 ผลของการติดเชื้อ Nosema ceranae ต่อสัดส่วนจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของผึ้งโพรง   /  สุภาวดี ชมภูพันธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
75 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่เหมืองทองคำ บริเวณลุ่มน้ำห้วยน้ำฮวย จังหวัดเลย   /  คธาวุฒิ ไวยสุศรี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
76 กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน บริเวณถนนข้าวสาร   /  เพชรพิไล ลัธธนันท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
77 การสังเคราะห์คาร์บอนนาโนทิวป์โดยใช้อุณหภูมิต่ำบนแผ่นอลูมิเนียมสำหรับประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบหมุดควอนตัม   /  อุดร จันทร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
78 การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศ อิตาลี ด้วย พาราสุราเมนโมเดล   /  เสกสิทธิ์ ทองมาก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
79 ความต้องการใช้แม่พิมพ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย   /  กมลนัทธ์ มีถาวร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
80 การใช้อำนาจของชนชั้นปกครองที่ปรากฏในงานวรรณกรรมของ จอร์จ ออร์เวลล์ กรณีศึกษานวนิยายแปลเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม   /  ณัฐพล ชลวนารัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
81 ผลของกลวิธีการสอนเสริมที่มีต่อการเรียนรู้หน่วยการวัดของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเคมี   /  ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
82 ความหมายอิงบริบท:กรณีศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำนามในโครงสร้างประโยค “有/没有+名词” และ “是/不是+名词” ของภาษาจีนกลางกับโครงสร้างประโยคเทียบเคียงในภาษาไทย   /  ชนิชา คิดประเสริฐ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
83 อิทธิพลของอุณหภูมิเทน้ำโลหะและอัตราการไหลของก๊าซที่มีผลต่ออนุภาคผงโลหะเงินสเตอร์ลิง 925   /  สมหมาย ธรรมประโคน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
84 ปรัชญาธรรมาภิบาลที่สนับสนุนพระปฐมบรมราชโองการ   /  กีรติ บุญเจือ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
85 การใช้บอร์ดเกมประเภทวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี   /  ธีรภาพ แซ่เชี่ย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
86 อิทธิพลของการเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬา (Sports Sponsorship) ที่มีผลต่อการจดจำตราสินค้าของลูกค้าบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   /  ชัยทัตน์ พุทธเดช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
87 Growth medium condition for antibiotic production in novel Micromonospora species   /  สุพรรษา จันทร์เพ็ญ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
88 ปัญหาเกี่ยวกับตัวการและผู้ใช้ในการกระทำความผิด   /  ธนวัฒ พิสิฐจินดา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
89 Effects of Using Phonics Instruction and Computer Assisted Language Learning to Enhance Word Pronunciation of Primary III Students   /  นลินี ผุดเพชรแก้ว interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
90 ญาติสืบสายโลหิตกับสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม   /  กมลวรรณ อยู่วัฒนะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
91 การทดสอบแบบจำลองสามปัจจัยสำหรับการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต   /  ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
92 Tourist to Ajarn: The Filipino Teachers in Thailand   /  Eunice Barbara C. Novio interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
93 การเพิ่มประสิทธิภาพตรวจวัดไอออนทองแดงในน้ำโดยใช้วัสดุดัดแปรด้วยสารสกัดจากกะหล่ำปลีสีม่วง   /  วรางคณา เขาดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
94 ผลของการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินบ้านไผ่   /  บรรลบ โพนกองเส็ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
95 แนวทางในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกกลั่นแกล้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   /  นิฤมน รัตนะรัต thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
96 ผลของสารเบนโทไนท์ต่อความใสของไวน์กระเจี๊ยบแดง   /  กัลทิมา พิชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
97 การสำรวจความเข้าใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและความดันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   /  ดารารัตน์ วังโน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
98 การศึกษาผลการใช้ยาน้ำหนุมานประสานกายเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหืดหอบ   /  ปริพัช เงินงาม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
99 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา   /  สุทธิชาติ อัศวศิรโยธิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
100 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงในงานก่อสร้างฐานราก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างฐานรากในประเทศเมียนมาร์   /  ประพันธุ์ จ่ารัมย์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
101 การศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   /  รัชนิกร ชลไชยะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
102 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยไม่รู้สึกนึก   /  อรรถพล ชมพัฒนา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
103 ผลกระทบต่อสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายค้ำประกันอันเดิมและกฎหมายค้ำประกันที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตรา 681   /  สุธิดา สมัครราช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
104 การวิเคราะห์วันลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   /  ณัฎฐา โอภาสธนธร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
105 การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ จังหวัดสงขลา   /  อรษา ตันติยะวงศ์ษา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
106 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   /  ฉัตรประภา ศิริรัตน์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
107 การสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ กับอัตราโทษที่มีผลใช้บังคับ   /  สุจิตรา เปรมจิตต์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
108 การสร้างสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงในอิสลาม: การศึกษาเชิงวิเคราะห์   /  อารีฝีน ยามา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
109 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของแรงงานภาคเกษตรกรรมในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว   /  นาตยา ดวงประทุม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
110 การศึกษาความต้องการในการสร้างหลักสูตรผู้สูงอายุนำร่องของผู้อายุในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   /  ณัฐพงษ์ คันธรส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
111 An Internal Supervision Model for Improving the Instructional Management in Nanning Private Higher Educational Institutes, China   /  Jian Qin interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
112 การกลบรสขมของยาเม็ดลูกกลอนด้วยการเคลือบสารอิมัลชั่นจากไขมันของเมล็ดกระบก   /  ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
113 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   /  ธธิธา เวียงปฏิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
114 ความแตกต่างของการใช้สิทธิลาคลอดบุตรตามกฎหมายแรงงานไทย และกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ   /  พงศ์ภัทร สนั่นศิลป์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
115 ผลของการเติมใยอาหารและสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติด้านความหนืดของส่วนผสมแป้งขนมปังปราศจากกลูเตน   /  ปฐวี โรจนแพทย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
116 คุณภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสระแก้ว   /  ธมลวรรณ วงษ์ภูธร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
117 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน   /  สุทัศน์ กำมณี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
118 การศึกษาความตระหนักและแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวม และการคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วในประเทศไทย   /  สุธิดา ภูกองชนะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
119 สภาวะที่เหมาะสมของการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 นอกฤดูกาล   /  ประเวช เชื้อวงษ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
120 การคูณเมตริกซ์ที่ปรับขนาดได้และไม่มีสถานะด้วยวิธีแมพรีดิวซ์   /  ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
121 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการตลาดบริการ   /  เพียงแพน อุปทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
122 การศึกษาอิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง การรับรู้ลักษณะงานที่ตนปฏิบัติ และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่   /  ศศิวรรณ อินทรวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
123 กรอบแนวคิดทางการจัดการด้านนวัตกรรมการบริการทางการศึกษา เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0   /  ภานุชนาถ เพิ่มพูล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
124 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศด้วยตนเอง   /  ณุภัทรณีย์ ชูกวีวัฒน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
125 อิทธิพลของการรับรู้และการมีส่วนร่วมที่มีต่อการยอมรับของประชาชนในงานบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี   /  ขวัญรัตน์ เป่ารัมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
126 ทัศนคติและกลยุทธ์การใช้พนักงานขายตรงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ขายตรง (ประเภทปุ๋ย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฏร์ธานี   /  มริษา พรหมหิตาทร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
127 ผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ที่ถูกกระตุ้นให้อักเสบด้วยอินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า   /  Thanyalak Hotrawaisa thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
128 Travel Motivations of Thai Tourists Travalling Abroad with a Tour Operator   /  Narudome Oksue interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
129 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 3(IRH) Learning Model ต่อการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   /  เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
130 การพัฒนา e-courseware “Fun Vocabulary” สำหรับการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   /  วรางคนา วงศ์กัณหา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
131 Impact of IFRS 9 Focus Financial Industry (Case in Thailand)   /  จักรพันธ์ พงษ์เภตรา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
132 การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  ณพิมชนะกิจ พวกอินแสง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
133 การสอนฆราวาสธรรมเพื่อการอบรมบ่มนิสัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน   /  พระปรียะพงษ์ คุณปัญญา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
134 คำร้องและทำนองบทสูดขวัญในพิธีแต่งงานของจังหวัดอุบลราชธานี   /  คมสัน พิมพ์แพทย์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
135 ผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมปทุมธานี 1   /  ขนิษฐา ท่าพิมาย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
136 ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน คณะะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  กณิกนันท์ โภชฌงค์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
137 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี”เพื่อใช้เป็นสื่อในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) สำหรับนักเรียน   /  จุไรรัตน์ สุนันทราภรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
138 การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไทยกับกรณีการใช้สื่อสังคมออนไลน์   /  ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
139 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสากลตามแนวคิดโคดายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   /  นิตยา ลิ่มสนิท thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
140 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   /  ณัฐนันท์ เขียวเกษม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
141 คุณลักษณะและรูปแบบการสื่อความหมายที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ กรณีศึกษา สวนพฤกษศาสตร์   /  ณัฐริน รัตนัง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
142 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง   /  เขมณัฏฐ์ รัตนนิกรเจริญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
143 อิทธิพลของปริมาณสาร CMC และความดันที่มีผลต่อความหนาแน่นและความแข็งแรงกรีนของการอัดขึ้นรูปผงโลหะเงินเจือ 925   /  วัชรินทร์ ดอกพุดซา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
144 ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   /  เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
145 การค้าระหว่างประเทศ ในยุคพระนเรศวร (เฉพาะที่เกี่ยวกับยุโรป)   /  วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
146 การพัฒนากระบวนการผสมผสาน (กระบวนการเคมีและนาโนฟิลเตรชัน) สำหรับการกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาล   /  สุพัตรา ศรีสันต์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
147 การปรับปรุงวิธีการทำงานในกระบวนการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้   /  ปริณัฐ แซ่หวุ่น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
148 การปรับปรุงวิธีการทำงานในกระบวนการสานตะกร้าจากกระดาษ   /  ปริณัฐ แซ่หวุ่น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
149 ผลของฟลูออไรด์เฉพาะที่ต่อการคืนแร่ธาตุบนรอยผุระยะแรกบริเวณฟันหน้าตัดบนแท้: การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม   /  ชนานุช จันปัญญา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
150 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา   /  ชารินี ใจเอื้อ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
151 การรับรู้ของลูกค้าต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร   /  สุณีย์ บุตรดี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
152 การจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   /  ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
153 การมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2559-2564)   /  ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
154 เชื้อเพลิงอัดแท่งร่วมจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน;กรณีศึกษาโรงบำบัดน้ำเสียชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา   /  อังศุมน สังขพันธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
155 การพัฒนารูปแบบการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบสื่อสารกับนักศึกษาครูสาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  วิภาดา ประสารทรัพย์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
156 ผลของฟลูออไรด์เฉพาะที่ต่อการคืนแร่ธาตุของรอยผุระยะเริ่มแรกบนด้านประชิด: การศึกษาในห้องปฏิบัติการ   /  อณิพิชญ์ ทรงกิติพิศาล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
157 Impact of Individual Spirit at Work on Performance, Citizenship Behavior, and Turnover Propensity among Employees Working for For-profit and Nonprofit Organizations: Mediating Effects of Job Satisfaction and Life Satisfaction   /  ภาสกร เตวิชพงศ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
158 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชานเมือง กรณีศึกษา บริเวณโดยรอบถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่   /  วรวิทย์ ศุภวิมุติ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
159 อะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการตลาดเชิงกิจกรรม? กรณีศึกษาทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมของผู้ประกอบการในประเทศไทย   /  ธนันท์กาญจน์ สมทรัพย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
160 การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจเสื้อผ้ากลุ่มเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร   /  สุภาวดี สายสนิท thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
161 ส่วนประสมและตำแหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   /  ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
162 เอกลักษณ์ของปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ   /  น้ำผึ้ง มีศิล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา

Grand Total 162 Paper.